• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

حیدرحسن  پوریساولی

مسئول حسابداری وعامل مدیر مالی شبکه

HasanpoorH1[at]mums.ac.ir

 تلفن تماس:046128001  داخلی

115

         

           
   

زهرا یوسف پور

حسابدار - کاربرحقوق                                 

yousefpourz2[at]mums.ac.ir

شماره تماس :46128001

داخلی 117

فاطمه صفی آبادی

حسابدار - کاربر پزشک خانواده                             

safiabadif1[at]mums.ac.ir

شماره تماس : 46128001

داخلی 117

علی محمدی

حسابدار - کاربر نظام  نوین                        

mohammadia1[at]mums.ac.ir

شماره تماس : 46128001

داخلی 116

حسین بلالی

حسابدار (بیمارستان ثامن الائمه)                  

balalih1[at]mums.ac.ir

شماره تماس :46123009

داخلی 160

 

 

 

1- تهیه وتنظیم کلیه اسنادبهداشتی – درمانی- دارویی ومدارک پیوست

2- تهیه وتنظیم لیست حقوق ومزایای پرسنل رسمی وپیمانی

3- صدورچک وکنترل کلیه صورتحسابهاومغایرات بانکی

4- تهیه وتنظیم اسنادحقوق پرسنل پزشک خانواذه

5- ثبت تعهدی کلیه اسنادصادره حسابداری

6- کنترل برنامه نرم افزاری کلیه صندوقهای مراکزوموجودی ریالی آنها

7- رسیدگی ورفع واخواهی اسنادتنظیم شده حسابداری جهت تامین اعتبار

8- ثبت اسنادحسابداری دردفاترروزنامه وکل

9- رسیدگی وکنترل درآمدهای مراکز

10-بایگانی کلیه اسنادومدارک حسابداری