• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید


مهندس محمدحسن کامل کارده

سمت :کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط حرفه ای

تلفن تماس:05146128001داخلی121


آدرس ایمیل:   KamelMH1[at]mums.ac.irآا

 

مهندس علی اصغری

سمت :کارشناس بهداشت محیط

 تلفن تماس:05146128001داخلی121


آدرس ایمیل:   AsghariA1[at]mums.ac.ir 
شرح وظایف:

مسئول برنامه ریزی و پیگیری اجرای طرح تشدید نظارت بر مواد غذایی

مسئول نظارت بر آموزشگاه های اصناف

مسئول اتلاف سگهای ولگرد

 مسئول اجرای طرح روستای سالم با همکاری اقای مهندس صادقی

مسئول رسیدگی به کلیه شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی و مستندسازیهای لازم در واحد

مسئول هماهنگی در زمینه اقدامات قضایی و تعطیلی و تعزیراتی

مسئول هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه شورای سلامت و تهیه و تنظیم مطالب لازم و پیگیری مصوبات مرتبط با  این جلسه تا حصول نتیجه مطلوب

 مسئول کنترل کارتابل مسئول واحد وانجام اقدامات لازم

 

 

 

 مهندس سید حسین روحانی

شمت: کارشناس بهداشت حرفه اي

تلفن تماس:05146128001داخلی133

آدرس ایمیل:   RouhaniH2[at]mums.ac.ir

 

1- شناخت لازم از وضعیت بهداشت حرفه اي کارگاهها وکارخانجات ، معادن ، مشاغل کشاورزي وخدمات در منطقه وجمع آوري اطلاعات وآمار مربوطه ، برنامه ریزي جهت بازدید واحدهاي مذکور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي .

 2- همکاري در تنظیم وپیگیري برنامه هاي اجرائی در زمینه پیشگیری از بیماریهاي ناشی از کار ، ،مسمومیتها وسوانح ناشی از کار با همکاري پزشک طب کار .

3- آگاهی از حدود ملی تماس شغلی(OEL) عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوي از انحاء به سلامت جسمی ، روانی واجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد .

4-  نمونه برداري ، اندازه گیري ، تجزیه وتحلیل وارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک در محیط کار وارائه طریق به منظور پیشگیري وکنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به استانداردهاي موجود

5-  بررسی وشناخت کارهاي سخت وزیان آور در حرف گوناگون وبرنامه ریزي در زمینه بهبود شرایط کارورفع صعوبت وسختی کار ومعرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره اي وشرکت در کمیته مشاغل سخت وزیان اور شهرستان با همکاری اداره کار.

6- آشنائی با اصول مراقبتهاي اولیه بهداشتی ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهاي بهداشت حرفه اي در سیستم بهداشتی درمانی کشور .

7-  نظارت وپیگیري در امر توسعه ، تاسیس ، تجهیز وراه اندازي خانه هاي بهداشت کارگري ومراکز بهداشت کار ونظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار وپرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها ودستورالعملهاي موجود .

 8- آشنائی ،آموزش ونظارت کامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي (ادغام ، بقا ، بهگر ، صنوف)

 9- تشکیل دوره هاي آموزشی وبازآموزي براي بهداشتیاران کار ، بهورزان ،شاغلین، کارشناسان بهداشتی واعضاء کمیته هاي حفاظت فنی وبهداشت کار با توجه به دستورالعملها وآئین نامه هاي موجود .

10- آشنائی با سیستم شبکه ومراکز بهداشتی درمانی شهري وروستائی وخانه هاي بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته .

11-تهیه وتدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای مطابق با اهداف وچشم انداز معاونت بهداشتی استان.

12- همکاري با سایر کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت درزمینه اجرا وارائه طرحهاي بهداشتی و دستورالعمل هاي ستادي به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه .

13- اعلام نواقص وصدور اخطاریه ورسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحدهاي تولیدي صنعت ، معدن ،کشاورزي وخدمات ) با توجه به قوانین ومقررات موجود .)

14- آشنائی با مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی تشکیلات وزارت بهداشت ودرمان در زمینه هاي مرتبط با فعالیتهاي بهداشت حرفه اي .

15-  ثبت واحدها وبازرسی ها در سامانه جامع بازرسی سلامت محیط وکارواستخراج گزارشات وشاخصهای فعالیتهاي بهداشت حرفه اي وتکمیل سیمای سلامت بهداشت حرفه ای شهرستان .

16- مطالعه وبررسی آخرین دستاوردهاي علمی در زمینه هاي مختلف بهداشت حرفه اي ) عوامل زیان آور وروشهاي اندازه گیري ، ارزشیابی وکنترل(

17-بررسی وارزیابی فعالیتهای پزشکان تیم سلامت، بهورزان وکارشناسان مراقب سلامت در سامانه سینا وارائه پسخوراندهای لازم از طریق سامانه جهت بهبود فعالیتها وفرآیند های موجود.مهندس  علی محمدی جم

تحصیلات :کارشناس بهداشت محیط

پست سازمانی:کارشناس بهداشت محیط
 
تلفن تماس:05146128001داخلی133

آدرس ایمیل:   MohammadiA1[at]mums.ac.ir

شرح وظایف:

مسئول  برنامه ریزی  و پیگیری اجرای اقدامات مربوط به بهداشت مواد غذایی

مسئول پیگیری طغیان بیماریهای منتقله از مواد غذایی

مسئول برنامه ریزی و پیگیری اقدامات کنترلی کیفی آب

مسئول سامانه جامع بازرسی در زمینه پیگیری ثبت کلر سنجی ها و نمونه برداری آب

مسئول نظارت بر آزمایشگاه آب

مسئول ستادی در خصوص بیمارستان ،زندان ،کشتارگاه

مسئول دریافت ،بررسی و اقدامات بهداشتی شکایات سامانه 190 و غیره

مسئول برآورد و پیگیر ی وسایل و ملزومات در حیطه کاری

مسئول آموزش

مسئول امور پرسنلیمهندس مهدی دلیلی پس حصار

سمت:کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت

تلفن تماس:05146128001داخلی133

آدرس ایمیل:   DaliliPM3[at]mums.ac.ir

شرح وظایف:

1-    انجام بازرسی های اولیه و پیگیری از کارخانجات شهرک صنعتی و کارگاههای داخل شهر

2-    انجام بازرسی های اولیه و پیگیری از گلخانها ، دامداری ها ،مرغداری ها و قالیبافان شهرستان و روستاهای اطراف

3-    انجام اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار ( صدا و روشنایی ) در سطح کارخانجات شهرک صنعتی و بخصوص کارگاههای داخل شهری

4-    ثبت اندازه گیری های انجام شده در سامانه  جامع بازرسی سلامت محیط وکار

5-    پیگیری اقدامات قانونی پیرو بازرسی های انجام شده از کارخانجات و کارگاههای شهری و صدور اعلام نواقص و اخطاریه در جهت ارتقای سطح سلامت

6-     انجام دوره آموزشی عوامل زیان اور محیط کار در جهت ارتقای سطح سلامتی برای کارفرمایان ، کارگران ،کشاورزان ،قالیبافان و صنوف شهرستان چناران

7-    پیگیری مستمر و معرفی کارخانجات واجد شرایط به سامانه کیفیت شرق در راستای گذراندن دوره بهگری افراد معرفی شده آن کارخانجات

8-    شناسایی اولیه و ارزیابی کارخانجات و کارگاههای شهری جدید ثبت نشده در سامانه بازرسی و بازرسی آن واحدها

 

9-    شناسایی کارخانجات واجد شرایط ماده 93 قانون کار در جهت تشکیل کمیته حفاظت فنی و معرفی و پیگیری در جهت بکارگیری کارشناس  بهداشت حرفه ای

10-نظارت و پیگیری در امر توسعه ، تاسیس ، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و اتاق بهگری و نظارت بر حسن انجام فعالیت آنها

    11-تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان اور ارگونومیکی در محیط کار و ارائه راهکاربه منظور پیگیری و کنترل عوامل زیان اور ارگونومیکی سطح کار

     12-شرکت مستمر در جلسات و کارگاههای بهداشت حرفه ای در شهرستان و معاونت بهداشتی استان

   13-پیگیری معاینات شغلی کارگران در سطح کارخانجات و کارگاههای شهری طبق ماده 92 قانون کار و نظارت بر شرکت های خصوصی در جهت انجام معاینات

  14-پیگیری انجام اندازه گیری  عوامل زیان اور محیط کار توسط شرکت های خصوصی برای کارخانجات مشمول و نظارت بر انجام کار انها

 

 

مهندس آرمیتا سودآوری

تحصیلات : کارشناس ارشد بهداشت محیط

پست سازمانی:کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف:

مسئول آمار و تهیه و تنظیم شاخص های آماری ،جزیه و تحلیل شاخص ها

مسئول سامانه جامع بازرسی مراکز و اماکن بهداشتی

مسئول اجرای اصلاحیه ماده 13(اخطاریه ها –انجام و پیگیری روند تعطیلی مراکز و اماکن )

مسئول پیگیری روند صدور صلاحیت مراکز و اماکن

 مسئول بر نامه ریزی و پیگیری اجرای فعالیت های  آماری و شاخص ها ی بهداشت محیط در  مناسبت ها

بازرس کارخانجات مواد غذایی

کارشناس آزمایشگاه آب

 مسئول پیگیری و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آزمایشگاهها،مراکز بهداشتی و درمانی،مطبها، کلنیک ها و مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي

مسئول نظارت بر فعالیت های بهداشت محیط مرکز جامع سلامت

 مسئول تنظیم صورتجلسات کمیته های فنی درون واحدی

 مسئول تایپ برخی مکاتبات واحد با هماهنگی کارشناسان و بایگانی بموقع نامه های اداری واحد و تحویل فرمهای لازم به مراکز و خانه های بهداشتمهندس زهرا رمضانی

تحصیلات:کارشناس بهداشت محیط

سمت:کارشناس بهداشت محیط


شرح وظایف

مسئول هماهنگی واجرای برنامه مبارزه با دخانیات و گشت های مشترک با همکاری ادارات مربوطه

مسئول نظارت و کنترل بهداشت محیط مدارس و مکاتبات لازم در زمینه گزارش  بازرسی های مدارس تحت پوشش با آموزش و پرورش

مسئول نظارت و کنترل بهداشت محیط اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعمل های مربوطه

مسئول رسیدگی به شکایات در زمینه  ماده 688

مسئول نظارت بر بهداشت محيط آرایشگاههای زنانه و آموزشگاههای مراقبت زیبایی شهر چناران

مسئول نظارت و کنترل بهداشت محیط استخرهای شنا شهر چناران