رکز بهداشت شهرستان چناران  > مسئول امــــار
 نام و نام خانوادگي : نیره سادات جعفریان کلات                                                                                                           
سمت :
مسئول امـــار مرکز بهداشت چناران 
             
 تلفن تماس : 05146128001 داخلي 20
 
 آدرس ايميل :JafarianN2[at]mums.ac.ir          

 شـــرح وظـــایـــف
 
 1 – نظارت بر سرشماری اول سال خانه های بهداشت ، محاسبه جمعیت و ثبت در نرم افزار مربوطه
2 – نظارت بر زیج های حیاتی خانه های بهداشت ، دریافت زیج از کاردانها و ثبت در نرم افزار مربوطه
3– نظارت بر نحوه جمع آوری آمار ماهیانه
 
4 – انجام برنامه ثبت مرگ ، بررسی گواهی فوت و جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از منابع مختلف (ثبت احوال ، شهرداری)
 
5 – برگزاری کمیته تجزیه و تحلیل آماری بصورت ماهیانه
6– برگزاری کمیته مرگ و میر
 7– انجام بازدید از خانه های بهداشت ، پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر عملکرد بهورزان ، کاردان ها و کارشناسان
 
8 – ارسال امار به مرکز بهداشت استان