• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

مسئول پزشک خانواده روستایی

 


                                                                                                                                                          

                                
فرج اله اسدیان سوهان

        مسئول گسترش وتوسعه شبکه                                                                                                                                                                  
 
AsadiyanF1[at]mums.ac.ir  

تلفن تماس: 05146128001داخلی 126