مسئول پزشک خانواده روستایی

 


                                                                                                                                                          

                                
فرج اله اسدیان سوهان

 مسئول گسترش وتوسعه شبکه ومسئول پزشک خانواده روستایی                                                                                                                                                                 
 
AsadiyanF1[at]mums.ac.ir  

تلفن تماس: 05146128001داخلی 20