• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

رضا سابقی

مسئول :HIS

SabeghiR1[at]Mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001داخلی162