آموزش سلامت

                 آموزش خوب توانمند کردن افراد است نه افزايش محفوظات"