• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

آموزش سلامت

                 آموزش خوب توانمند کردن افراد است نه افزايش محفوظات"