• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

مـــرضیه داغستانی

                          مسئول دبیرخانه شبکه بهداشت                           

DaghestaniM2[at]mums.ac.ir

تلفن تـمـــاس:05146128001داخلی111


                                                                                                                         
 1. پاسخگوئي و اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع

 2. راهنمائي و پاسخگوئي به ارباب رجوع در کليه امور مربوطه

 3. ثبت نامه ها طبق موازين و برنامه ها در  اتوماسیون اداری

 4. تفکيک نامه هاي وارده و صادره

 5. انجام کليه مراحل پستي نامه ها تا تحويل به اداره پست

 6. انجام کليه امور نامه رساني خارج اداره و داخل اداره مربوط به دبيرخانه

 7. ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات و تحويل آنها به واحدهاي مختلف

 8.   کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها

 9. تحويل سريع نامه هاي فوري به واحدهاي ذيربط

 10. ارسال نامه هاي عادي در فاصله روز

 11. اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع حضوري يا تلفني

 12.   کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها

 13. عدم افشاء موضوع نامه ها به افراد غيرمرتبط و غير مسئول