• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

رضــــا ســــابقی

      مسئول امور اداری بیمارستان ثامن الائمه چناران                                                                                                                                                                                                  SabeghiR1[at]Mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001داخلی162