• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

سوپروایزر اموزشی


مـــرضیه شکفته مطلق

سوپروایزر اموزشی

ShekoftehM1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی165


شرح وظایف

 

 •       كمك وهمفكري در طرح و برنامه ريزي برنامه هاي جديد آموزشي و همچنين بررسي برنامه هاي  آموزشي قبلي بيمارستان به صورت كلي و بصورت بخشهاي جداگانه
 •     هماهنگي و سرپرستي نمودن كليه فعاليتهاي آموزشي بيمارستان
 •      كمك در ارزشيابي برنامه هاي آموزشي از نظر مؤثر بودن برنامه هاي تدريسي وامكانات بكاربرده شده
 •     سرپرستي وتدريس در كلاسها
 •      فراهم آوردن كتب وجزوه مقاله هاي مختلف جهت مراجعه به مطالب گفته شده
 •      كمك و راهنمائي كادر پرستاري در فعاليتهاي آموزشي
 •       آگاهي از ساير برنامه هاي آموزشي بيمارستان و هماهنگ نمودن برنامه آموزشي خدمات پرستاري
 •       كمك به رئيس خدمات پرستاري ويا جانشين نامبرده در تشكيل اداره جلسات وكميته هاي مختلف پرستاري
 •       شركت در جلسات مختلف پرستاري بيمارستان
 •       بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد سيمينارها ، دوره هاي آموزشي مختلف وساير فعاليتهاي آموزشي شبكه وسعي در شركت دادن كادر پرستاري در اين فعاليتها
 •     نگهداري رئوس مطالب برنامه هاي تدريس ، و داشتن آماري از تمام برنامه هاي آموزشي و دادن گزارش از اقدامات انجام شده به رئيس خدمات پرستاري هر سه ماه يكبار
 •      كمك در برنامه هاي تحقيقاتي براي پيشرفت در مراقبتهاي بيمار
 •      كمك در سرپرستي و مديريت بيمارستان جهت آشنايي با مشكلات پرستاري در سطح مديريت
 •       راهنمايي و معرفي پرسنل جديد الورود به بخشهاي مختلف بيمارستان
 •      تهيه صورتجلسات و اطلاع رساني به موقع پيرامون زمان و نحوه برگزاري جلسات تعريف شده بيمارستان و انجام ساير اموري كه از طرف رئيس خدمات پرستاري معمول مي گردد  .