• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

سوپروایزر اموزشی


مـــرضیه شکفته مطلق

سوپروایزر اموزشی

ShekoftehM1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی165


شرح وظایف و فعالیت ها:

 

 •  كمك وهمفكري در طرح و برنامه ريزي برنامه هاي جديد آموزشي و همچنين بررسي برنامه هاي آموزشي قبلي.
 • هماهنگي و سرپرستي نمودن كليه فعاليتهاي آموزشي بيمارستان.
 • كمك در ارزشيابي برنامه هاي آموزشي از نظر مؤثر بودن برنامه هاي تدريسي وامكانات بكاربرده شده.
 • سرپرستي وتدريس در كلاسها.
 • فراهم آوردن كتب وجزوه مقاله هاي مختلف جهت مراجعه به مطالب گفته شده.
 • كمك و راهنمائي كادر پرستاري در فعاليتهاي آموزشي.
 • آگاهي از ساير برنامه هاي آموزشي بيمارستان و هماهنگ نمودن برنامه آموزشي خدمات پرستاري.
 • كمك به رئيس خدمات پرستاري ويا جانشين نامبرده در تشكيل اداره جلسات وكميته هاي مختلف پرستاري.
 • شركت در جلسات مختلف پرستاري بيمارستان.
 • بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد سيمينارها ، دوره هاي آموزشي مختلف وساير فعاليتهاي آموزشي .

 • نگهداري رئوس مطالب برنامه هاي تدريس ، و داشتن آماري از تمام برنامه هاي آموزشي و دادن گزارش .

 • كمك در برنامه هاي تحقيقاتي براي پيشرفت در مراقبتهاي بيمار.
 • كمك در سرپرستي و مديريت بيمارستان جهت آشنايي با مشكلات پرستاري در سطح مديريت.
 • راهنمايي و معرفي پرسنل جديد الورود به بخشهاي مختلف بيمارستان.
 • تهيه صورتجلسات و اطلاع رساني به موقع پيرامون زمان و نحوه برگزاري جلسات تعريف شده بيمارستان .