• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

عباس امیرزاده

مسئول دبیرخانه مرکز بهداشت   

AmirzadehA1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146128001داخلی47
  1. پاسخگوئي و اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع
  2. راهنمائي و پاسخگوئي به ارباب رجوع در کليه امور مربوطه
  3. انجام کليه امور نامه رساني خارج اداره و داخل اداره مربوط به دبيرخانه
  4. ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات و تحويل آنها به واحدهاي مختلف
  5.   کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها
  6. ارسال نامه هاي عادي در فاصله روز
  7. اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع حضوري يا تلفني
  8.   کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها