عباس امیرزاده

مسئول دبیرخانه مرکز بهداشت   

AmirzadehA1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146128001داخلی47
  1. پاسخگوئي و اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع
  2. راهنمائي و پاسخگوئي به ارباب رجوع در کليه امور مربوطه
  3. انجام کليه امور نامه رساني خارج اداره و داخل اداره مربوط به دبيرخانه
  4. ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات و تحويل آنها به واحدهاي مختلف
  5.   کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها
  6. ارسال نامه هاي عادي در فاصله روز
  7. اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع حضوري يا تلفني
  8.   کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها