• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 سیمین منزوی کجیدی

  سمت:مسـئـــول نظارت بر درمان شبکه

MonzaviS1[at]mums .ac.ir

تلفن تماس:05146128001داخلی128


                                                                                                                                

1-جمع آوری اطلاعات وآمار پزشکی وپیراپزشکان اعم از دولتی وبخش خصوصی وخیریه

2-برآورد نیاز مراکز پزشکی با توجه به وضع موجود ومعیارهای تعیین شده

3-ابلاغ واجرای دقیق قوانین و آیین نامه ها وضوابط مربوط به خدمات پزشکان وپیراپزشکان ومراکز بهداشتی اعم از

دولتی وخصوصی وخیریه

4-بررسی وتکمیل مدارک وپرونده خدماتی ودرخواست های پزشکان وپیراپزشکان ومراکز پزشکی

5-نظارت وارزیابی عملکرد پزشکان وپیراپزشکان ومراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی وخیریه در ارتباط با

دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای ضوابط خدمات درمانی بیمه درمانی وتعرفه های قانونی

6-صدور تاییدیه های مربوط به خدمات ودرخواست های پزشکان وپیراپزشکان ومراکز پزشکی  طبق ضوابط وآیین نامه

های  قانونی

7-بازدید مستمر وبررسی های دقیق تاسیسات, تجهیزات وامکانات مورد نیاز مراکز پزشکی مطب پزشکان واعلام

نواقص وکمبود ها وتعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آن ها

8-رسیدگی به شکایات واصله تخلفات پزشکان, پیراپزشکان ومراکز پزشکی وارایه گزارش های لازم به مقام مافوق به

منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت درامور پزشکی وتعطیل مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیرمجاز

وپیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح

9-تهیه گزارش لازم وانجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق