• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

محمداسکندری تربقان

سمت :مدیرداخلی بیمارستان ثامن الائمه(ع)

EskandariM3[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی 110


 

مسئولیت های اجرایی:


سوپروایزربالینی فاصله سالهای 1375 تا 1390


سرپرستاربخش هایccu_اورژانس_داخلی_جراحی_اطفال 1374 تا 1385


مدیر خدمات پرستاری  1385 تا 1389بیمارستان ثامن الائمه چناران


مدیریت داخلی بیمارستان1394_1390_1389


شرح وظایف سازمانی:


1)کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل های اجرایی از ریاست بیمارستان


2)نظارت به کار کارکنان و واحدهای تحت سرپرستی،تنظیم برنامه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ان


3)انجام بررسی های لازم در زمینه عملیات و فعالیتهای امور مالی بیمارستان مربوطه


4)نظارت برچگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده


5)تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی


6)انجام نظارت و رسیدگی های لازم به امور اداری ،مالی،تغذیه،تاسیسات،انبار و سایر واحدهای غیرپزشکی بیمارستان مربوطه