محمداسکندری تربقان

سمت :مدیرداخلی بیمارستان ثامن الائمه(ع)

EskandariM3[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی110