• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

                                                           افشین حسن پور                                       

سمت :مسئول ازمایشگاه بیمارستان

HasanpourA1[at]mums.ac.ir

شماره تماس:05146123001داخلی125

 

مقدمه و معرفی آزمایشگاه بیمارستان ثامن الائمه (ع) چناران

 

 همزمان با تاسیس بیمارستان ، آزمایشگاه فعالیت خود را در این مرکز آغاز نموده است . از سال 1372

که بخش های این بیمارستان تکمیل گردیده ، آزمایشگاه با دستگاه های جدید به فعالیت خود ادامه داده

است و به طور شبانه روزی خدمت رسانی می نماید . آزمایشگاه بیمارستان در مکانی قرار گرفته است

که روبه روی اتاق عمل و از یک طرف به بخش های داخلی و سی سی یو و از طرف دیگر به رادیولوژی

مشرف است و پذیرش بیماران سرپایی از بیرون آزمایشگاه توسط پنجره ای کوچک که به داخل

آزمایشگاه تعبیه شده است ، انجام می پذیرد .

 

در این آزمایشگاه بخش های مختلفی وجود دارد که در شیفت صبح برای هر بخش ، یک پرسنل فنی

بخش مربوطه را به عهده دارد و آزمایشات آن بخش را انجام داده و در آخر وقت کاری هم جواب های

مربوطه را جهت ثبت در سیستم HIS  تحویل منشی ازمایشگاه می دهند.

 

این آزمایشگاه شامل بخش های ذیل می باشد :

 

هماتولوژی ، بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، سرولوژی ، هورمون و بانک خون .

 

در شیفت کاری عصر یک پرسنل فنی ودر شیفت کاری شب دو پرسنل فنی در آزمایشگاه می باشد که

آزمایشات بخشهای مختلف بیمارستان و همچنین آزمایشات بیماران سرپایی را انجام می دهد . دستگاه

رایانه مجهز به سیستم HIS می باشد و کلیه مطالب آموزشی و کتابچه توجیهی در آزمایشگاه موجود

می باشد .

 

 دستگاه های آزمایشگاه :

 

این دستگاه ها شامل موارد ذیل می باشد :

 

1- دستگاه سیسمکس KX-21N : جهت آزمایشات هماتولوژی

 

2- دستگـاه اتوانالایزر BT1500 : جهت کلیه آزمایشات بیوشیمی

 

3- دستگاه الکترولیت انالایزر: جهت آزمایش سدیم و پتاسیم و کلر

 

4- دستگاه سیسمکس KX-21N : جهت آزمایشات هماتولوژی

 

5- دستگـاه فــور : جهت استریل وسایل شیشه ای آزمایشگاه

 

6- دستگاه اتـوکلاو : جهت استریل وسایل شیشه ای آزمایشگاه

 

7- انواع میکروسکوپ

 

8- یخچال و فریزر بانک خون

 

9- یخچال آزمایشگاه : جهت نگهداری کیتها و مواد آزمایشگاهی

 

10- بن ماری 37 درجه سانتی گراد

 

11- سانتریفیوژ آزمایشگاه و بانک خون

 

12- دستگاه الایزا : جهت هورمون شناسی

 

13- دستگاه اتو 37 سانتی گراد

 

14- دستگاه هود : جهت انجام تست های میکروبی

 

15- دستگاه بیلی روبین متر

 

16- سیستم کامپیوتر : جهت پذیرش بیماران و مجهز به HIS

در آزمایشگاه یک عدد کپسول بزرگ آتش نشانی موجود می باشد و پرسنل آزمایشگاه سالانه طبق برنامه ریزی های انجام شده ، اطفاء حریق و طرز کار با کپسول آتش نشانی را آموزش می بینند

 

آزمايشات گروه  A    بيمارستان ثامن الائمه چناران :آزمایشاتی که درواحد ازمایشگاه بیمارستان انجام می شود

 

 

 

Serum    2 ME   wrigh

 

 

T3

 

 

Serum     Albumin

 

T4

 

Serum      Beta     HCG

 

 

 

THROAT       smear ، culture    &  sensitivity

 

 

Serum       potassium

 

HemaTocrite

 

 

Serum       sodium

 

HemogLobine

 

Serum       Total protein

 

 

HIV  Ab

 

SGoT          (AST)

 

 

IndirecT Coombs

 

 

SGOT            (AST)

 

Iron

 

 

Smear    for    Diphtheria

 

LDH

 

 

STool       ExamiaTion

 

LDL-ChoI.(DirecT)

 

 

Stool        occult    Blood

 

Lipuse

 

Stool        smear ،  culture   & sen siTiviTy

 

 

Mg

 

 

Synovial     Fluid  RoTine    Analysis

 

Phosphrus

 

Tup Take

 

 

PIateIets

 

Pregnancy(urine  TesT)

 

 

PTH

 

 

PTT

 

ReticuIocyte

 

Rheumatoid  factor ، RFQuaIitaTive

 

 

 

RPR/VDRL

 

 

SCOTCH TAPE TEST

 

TIBC

 

Triglycerides

 

 

TSH

 

Uric Acid

 

 

Urin alysis

 

 

Urine Calcium

 

Urine  protein

 

Urine creatinine

 

 

Urine culture  &  sensitivity

 

 

Urine   Keton    Bodies  كيفي  

 

VDRL

 

 

WidalAgg .Test

 

WOUND    smear ، culture   & sensitivity

 

WrighT Agg .Test

 

 

Glucose   (FBS، 2hpp  Blood  sugar)

 

CPK

 

 

CPKMB

 

Creatinine

 

 

CSFCRP quantitative

 

 

CSF    Routine   Analysis

 

CSF   smear ، culture  &  sensitivity

 

DirecT  coombs

 

 

DirecT   smear (KOH)

 

 

 

 

 

 

HDL-chol

 

EAR    smear، culture    & sensitivity

 

 

EOsinophil   count

 

ESR  1hr ،2 hr

 

 

HCVAb

 

DirecT  coombs

 

DirecT   smear (KOH)

 

 

D- dimer

 

HBS-Ag

 

 

 

EOsinophil   count

 

 

EYEDISCHARGE     smear، culture   & sensitivity

 

Ferritin

 

 

GGPD

 

HBS-Ab

 

 

 

 

آزمايشات ليست گروه B   بيمارستان ثامن الائمه چناران : آزمایشاتی که  به ازمایشگاههای خارج از بیمارستان ارسال میشود.

 

 

 

 

 

 

TesToTerone

 

Urine    Micro albumin

 

Prolactin

 

 

LH

 

MonoTesT

 

 

Progesterone

 

 

Prolactin

 

Rubella (IgM، IgG)

 

 

CSFVDRL، RPR

 

F.S.H

 

 

Gamma  Glytamyl  Trans ferase

 

Hb A2، chromatography

 

Hb A2، chromatography

 

 

Hb-F

 

 

HBC Ab(Igm)

 

HBe Ab

 

 

HBe Ag

 

PSA

 

Hb – A1c

 

 

ANA

 

 

HBs Ag

 

Anti  HCV

 

 

HBc  Ab

 

BHCG-Titr

 

FDP

 

 

سنجش پروتین بنس جونز

 

کورتیزول

 

الکتروفورز پروتینهای سرم

 

25-hydroxy-vitamin D

 

 

 

T3 RU

 

 

H. pylori Ab IgG, IgA,IgM

 

HTLV1

 

HTLV2

 

 

Li

 

 

پاتولوژی سطح یک تا شش

 

سیتولوژی مایعات بدن