معرفی بخش زنان بیمارستان ثامن الائمه (ع)چناران

 لطفا کلیک کنید.

 

                 محبوبه حضــرتی                                                                                                                                           

سمت:سرپرستار بخش زنان واطفال

  HazratiM1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی114