• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

حسين رجائي

مسئول امور عمومی

RajaeeH1[at]mums.ac.ir

 تلفن تماس:4-05146128001

داخلي113

 

                                                                                                                                    

1-کنترل ونظارت برواحدهاي اداري ستادشبکه ازنظررعايت مقررات اداري

(ماموريت ها پاس اداري ورود و خروج و...)

   2-تقسيم کاربين کارکنان وراهنمايي لازم به نيروهاي زيرمجموعه جهت تسهيل روندامور

  3-شركت در جلسات، كميته ها و كميسيونهاي مربوط به واحد.

 4- انجام امورمربوط به قراردادها وبرگزاري مناقصات ونظارت برعملکردشرکت هاي

 خدماتي طرف قرارداد

5 - پيگيري ونظارت براجراي طرح هاي عمراني

6-انجام مکاتبات اداري وپيگيريهاي لازم

7-انجام کليه امورمحوله ازسوي مديريت شبکه واعلام گزارش بموقع ازعملکرد