• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

 

نام و نام خانوادگی :رجب کرمی سعید آباد

سمت :مدیر مرکز اموزش بهورزی شهرستان چناران

تلفن تماس:05146126009

ایمیل:KaramiR1[at]mums.ac.ir

ا

 

 
  شرح وظایف :  
 

1 – سرپرستی امور فنی واداری مرکز اموزش بهورزی

2 – همکاری در تهیه وتنظیم بودجه مرکز اموزش بهورزی ونظارت بر هزینه ان

3-ابلاغ شرح وظایف کارکنان

4-مشارکت ونظارت در انتخاب ونحوه پذیرش دانش اموزان

5-برنامه ریزی اموزشی با همکاری مربیان در هر پایه اموزش ونظارت بر اجرای ان

6-مشارکت در اموزشهای نظری ،علمی  ،کاراموزی وکارورزی

7-نظارت بر طرح سئوالات  لازم برای اموزش نظری علمی وکاراموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

8-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اموزش نظری علمی وکار اموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

9-نظارت برامور رفاهی دانش اموزان وارزشیابی مستمربرنامه های اموزشی وباز اموزی کارکنان

10تشکیل شورای مربیان وتنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات ان

11-نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان وکارکنان وارزشیابی سالانه انان

12-تنظیم صورتجلسه برای بستن دفاتر امار وامتحانات پذیرش واموزش مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت

کارشناس مسئول بهورزی استان

13-نظارت بر رفتار وانضبا ط دانش اموزان در محیط مرکز وعرصه های کاراموزی

14-مشارکت در اجرای اموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان

15-مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان برای تدوین واجرای برنامه های اموزشی کارکنان در بدو خدمت

16-برنامه ریزی نیاز سنجی اموزشی واجرای برنامه های بازاموزی برای بهورزان شاغل با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان
17-تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

18-شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان وگزارش پیشرفت ومشکلات کار

19-اجرای دوره های باز اموزی برای مربیان با همکاری مرکز بهداشت شهرستان واستان