شبكه بهداشت و درمان شهرستان چناران

 

 

                                                                                                                                                            
 
اين شبكه به غير از واحدهاي ستادي دوحوزه 'مركز بهداشت 'و 'بيمارستان ثامن الائمه (ع)'
 
را شامل مي شود كه مجموعاً با حدود 420 نفر پرسنل (رسمي ،پيماني ،شركتي ،طرحي
 
وضريب كا) در حال خدمات رساني به جمعيت 119821 نفري شهرستان مي باشد .

 

 

ملاقات عمومی با مدیریت دوشنبه ها :ساعت 12-9
لطفا قبل از ملاقات بامسئول دفتر ایشان اقای ایرانفر هماهنگی های لازم راانجام دهید.
شماره تلفن : 6126006-0514 -شماره فکس : 6006-0514612