مركز بهداشت شهرستان چناران   
  

اين مركز با تعداد 4مركز بهداشتي درماني شهري و 4مركز بهداشتي درماني روستايي و بيش از تعداد 53 خانه بهداشت فعال مشغول ارائه خدمات بهداشتي مي باشد .

   
ملاقات عمومی با سرپرست مرکز بهداشت دوشنبه ها ساعت 12-10
لطفا قبل از ملاقات بامسئول دفتر ایشان اقای امیرزاده هماهنگی لازم راانجام دهید.
تلفن : 4-05146128001 فاکس : 05146129966