• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 
دکتر رسول افتخاری گل
 

 معاونت بهداشتی شبکه ورئیس مرکز بهداشت شهرستان چناران


تلفن تماس : 05146128902 

EftekhariS1[at]mums.ac.ir

سوابق خدمتی:

1-سالها کار وتجربه در طرح پزشک خانواده

2-مسئولیت مراکز بهداشتی درمانی

3-ازتاریخ 95/6/6تا.....معاونت بهداشتی شهرستان چناران

شرح وظایف:

 
۱ - تشریک مساعی با مدیر شبکه
 
2-رسیدگی ونظارت برحسن اجرای فعالیت وبرنامه های بهداشتی
 
3-سرکشی به واحدهای تابعه ونظارت درامور بهداشتی
 
4-بررسی ومطالعه گزارش فعالیت های اموزش بهداشت وراهنمایی لازم جهت پیشرفت برنامه های اموزشی انان
 
5-همکاری با سایر موسسات بهداشتی درحوزه عمل به منظور بالابردن سطح بهداشت عمومی
 
6-انجام بررسی های لازم در کارگاهها به منظور شناخت انواع بیماری های حرفه ای واظهار نظر در مورد نحوه
 
 پیشگیری از بیماری های ناشی از کار
 
7- اتخاذ تصمیمات اداری و  فنی درمورد درخواست کارمندان
 
8-شرکت درتهیه وتنظیم طرح های بهداشتی ودرمانی واموزشی
 
9-ایجاد هماهنگی در فعالیت های تابعه
 
10-مطالعه امار وگزارشات رسیده از واحدهای اجرایی وتجزیه وتحلیل انها
 
11-کنترل امور دارویی واحدهای تابعه
 
12-نظارت برایجاد موسسات بهداشتی
 
13-ارائه پیشنهادات لازم جهت تاسیس وتوسعه بهبود خدمات بهداشتی