دکتر رسول افتخاری گل
 

 معاونت بهداشتی شبکه ورئیس مرکز بهداشت شهرستان چناران


تلفن تماس : 05146128902 

EftekhariS1[at]mums.ac.ir

سوابق خدمتی:

1-سالها کار وتجربه در طرح پزشک خانواده

2-مسئولیت مراکز بهداشتی درمانی

3-ازتاریخ 95/6/6تا.....معاونت بهداشتی شهرستان چناران

شرح وظایف:

 
۱ - تشریک مساعی با مدیر شبکه
 
2-رسیدگی ونظارت برحسن اجرای فعالیت وبرنامه های بهداشتی
 
3-سرکشی به واحدهای تابعه ونظارت درامور بهداشتی
 
4-بررسی ومطالعه گزارش فعالیت های اموزش بهداشت وراهنمایی لازم جهت پیشرفت برنامه های اموزشی انان
 
5-همکاری با سایر موسسات بهداشتی درحوزه عمل به منظور بالابردن سطح بهداشت عمومی
 
6-انجام بررسی های لازم در کارگاهها به منظور شناخت انواع بیماری های حرفه ای واظهار نظر در مورد نحوه
 
 پیشگیری از بیماری های ناشی از کار
 
7- اتخاذ تصمیمات اداری و  فنی درمورد درخواست کارمندان
 
8-شرکت درتهیه وتنظیم طرح های بهداشتی ودرمانی واموزشی
 
9-ایجاد هماهنگی در فعالیت های تابعه
 
10-مطالعه امار وگزارشات رسیده از واحدهای اجرایی وتجزیه وتحلیل انها
 
11-کنترل امور دارویی واحدهای تابعه
 
12-نظارت برایجاد موسسات بهداشتی
 
13-ارائه پیشنهادات لازم جهت تاسیس وتوسعه بهبود خدمات بهداشتی