علی باقری

 مسئول تاسیسات                                                                                                                                     

تلفن تماس:05146128001داخلی 152