• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

علی باقری

 مسئول تاسیسات                                                                                                                                     

تلفن تماس:05146128001داخلی 152