• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

دکتربهنام فیوضی
 

مسئول واحدکنترل موادغذایی -اشامیدنی -ارایشی وبهداشتی

 
تلفن تماس:46128001 051داخلی129

 
      

         

        
       

 مهدی جهان تیغ

محسن انتظاری خراسانی

 مریم رمضانپور

 وجیهه وحدانی

 کارشناس کنترل مواد غذایی-بهداشتی و آرایشی

  کارشناس کنترل مواد غذایی-بهداشتی و آرایشی

  کارشناس کنترل مواد غذایی-بهداشتی و آرایشی

  کارشناس کنترل مواد غذایی-بهداشتی و آرایشی

 تلفن تماس :46128001

داخلی 129

  تلفن تماس :46128001

داخلی 129

 تلفن تماس :46128001

داخلی 129

 تلفن تماس :46128001

داخلی 129

مطالب آموزشی 

1- مشاوره با واحدهاي صنعتي در حال احداث جهت نصب ماشين آلات و رعايت ضوابط GMP و GHP

2- پاسخ استعلام هاي سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل صنايع استان جهت صدور پروانه بهره برداري صنعتي واحدهاي توليدي

3- بازديد از واحدهاي توليدي و بررسي مدارك تكميلي برابر ضوابط مربوطه جهت مطابقت آن با Lay-out موجود جهت صدور و تمديد و اصلاحيه پروانه هاي تاسيس و بهره برداري بهداشتي

4- بازديد از واحدهاي توليدي و بررسي مدارك تكميلي برابر ضوابط مربوطه جهت صدور و تمديد شناسه نظارت

5- بازديد از واحدهاي توليدي و بررسي مدارك تكميلي برابر ضوابط مربوطه جهت صدور و تمديدو اصلاحيه پروانه ساخت

6- بررسي مدارك مسئول فني و ارسال مدارك به معاونت غذا و دارو

7- بررسي مدارك واحدهاي متقاضي عقد قراردادظرفيت خالي توليد و ارسال به معاونت غذا و دارو

8- بررسي مدارك واحدهاي متقاضي و تكميل آن جهت صدور گواهي بهداشت جهت صادرات محموله هاي توليدي

9- نظارت بر ترخيص كالاي وادراتي در واحدهاي توليدي

10-تكميل فرم هاي PRPS فصلي كليه واحدهاي توليدي

11-اقدامات قانوني ( معرفي به دادگستري – تعزيرات – پلمب ) واحدهاي مختلف

12-پيگيري شكايات وارده از واحدهاي توليدي تحت پوشش

13-برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت مسئولين فني به منظور ارتقاء سطح آگاهي و به روز رساني اطلاعات