واحد مبارزه با بیماریها

شعار سازمان بهداشت جهانی  درسال  96: