مهناز نیک مرام         

سمت:مسئول  واحدکنترل عفونت
 
NikmaramMH2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001داخلی118

مطالب آموزشی