• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

    فائزه ملاح

مسئول اسناد ومدارک پزشکی 

 

تلفن تماس:05146123001داخلی124مدارک پزشکی بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران به ارباب رجوعانی که درخواست  کپی پرونده برای مراجع قضایی ، پزشکی قانونی ، بیمه های تکمیلی ،

کمیسیون پزشکی ، استعلاجی و ... دارند را پاسخگو است.

لازم به ذکر است که ارباب رجوع باید از آن مراجع نامه درخواست پرونده به همراه داشته باشند.

یکی از پرسنل مدارک پزشکی این وظیفه را دارد که پس از گرفتن کپی از پرونده انرا برابر اصل کرده و با نوشتن جواب نامه انرا به ریاست ودبیرخانه

ارجاع می دهند.

ساعت پاسخگویی از ساعت 7:30 الی 14 می باشد.