• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

    فائزه سعادتی

مسئول اسناد ومدارک پزشکی 

 

تلفن تماس:05146123001داخلی166