• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

بایگانی

                          

                                            زهرا نیکنام درگاهی                                                             

سمت:مسئول بایگانی
 

NiknamDZ1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی124