• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

امور داروئی

 

 

 

شبکه بهداشت ودرمان>مسئـــول نظارت بر امور داروئی

 دکتر بهاره توسلی                              

مسئـــول واحد اموردارویی

ایمیل:tavassolib2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46128001

داخلی118

 

 دکتر فرزانه رضازاده شجاعی                                                             

کارشناس و ناظر امور دارویی 

ایمیل: rezazadehf9[at]mums.ac.ir

 تلفن تماس:46128001

داخلی118

 سعیده قارونی

اپراتور دارویی

gharounis2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 46128001

داخلی: 118

 
مطالب اموزشی

 

 

 

1.تهيه وتامين دارو وتجهيزات پزشکي مصرفی بيمارستان ومراکز بهداشت

2.تهيه وتوزيع داروهای بيماران خاص

3.نظارت بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصي ودولتي شهرستان وتوابع

4.تهيه وتوزيع داروهای مخدر مورد نياز بخش هاي بيمارستان

5.شرکت در جلسات وهمايشهای مربوط به اموردر شهرستان واستان

6.پيگيري فاکتورهاي داروئي شرکت هاي دارو جهت تسويه حساب

7. آگاهي از نحوه تخصيص اعتبارات داروئي وهمچنين درآمدهاي داروئي مراکز

8.ثبت به موقع اسناد داروتجهيزات وارده به انبار داروئی

9.پيگيرس نسخ داروئی بيمه روستائی بخش های خصوصی مراکز وتسويه حساب

10.صدور به موقع فاکتورهای داروئی بيمارستان ومرکز بهداشت

11.برقراری ارتباطات بين بخشی با هدف بهبود کارائی