• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

افتتاح مرکزخدمات جامع سلامت روستایی سلوگردشهرستان چناران وارائه خدمات به جمعیت6690نفری باحضوردکتربراتی سرپرست محترم معاونت هماهنگی منابع استانداری وفرماندار ومسئولین شهرستانی