افتتاح مرکزخدمات جامع سلامت روستایی سلوگردشهرستان چناران وارائه خدمات به جمعیت6690نفری باحضوردکتربراتی سرپرست محترم معاونت هماهنگی منابع استانداری وفرماندار ومسئولین شهرستانی