امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ازمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان چناران

شامل یک ازمایشگاه مرکزی وپنج ازمایشگاه تابعه می باشد :

1-ازمایشگاه مرکز بهداشتی گلبهار            ساعات کار:همه روزه به غیراز روزهای تعطیل

2-ازمایشگاه مرکز بهداشتی گلمکان          ساعات کار:سه روز درهفته

3-ازمایشگاه مرکز بهداشتی سیداباد         ساعات کار:سه روز در هفته

4-ازمایشگاه مرکز بهذاشتی رادکان           ساعات کار:سه روز در هفته

5-ازمایشگاه مرکز بهداشتی بقمچ            ساعات کار:سه روز در هفته

ازمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت چناران دارای بخش های هماتولوژی .سرولوژی-بیوشیمی-میکروب شناسی و...ومجهزبه دستگاههای اتوانالایزرتمام اتوماتیک –سل کانتر-فتومترو...

می باشد.

دراین ازمایشگاه ازمایشات زیر انجام می گیرد:

FBS-CHOLESTROL-TG-LDL-HDL-GCT-GTT-BS/2hpp-HbAIc-BUN-Cr- -AST-ALT- ALP-- -

CBC-ESR-HBA2--BG/RH-BHCG-HBSAg-HIV---U/A-U/C-S/E-2ME-Wright-ASO-CRP-

2ME-Wright-ASO-CRP-TLC-BK-مورفین تست-ازمایشات مزدوجین

بررسی مستقیم زخم از نظر سالک-نمونه گیری وبرداشت از ضایعات قارچی-گال ولیشمانیا

تست تشخیص برای سفلیس مانندVDRLازمایشات مربوط به صدورکارت بهداشت –


قابل توجه مزدوجین گرامی

لطفا درهنگام مراجعه فرم عکس دار را ازمحضر دریافت نمایید وبعد مراجعه کنیدبدون فرم عکس دارازمایش گرفته نمی شود حضورهردونفر(عروس وداماد)درهنگام گرفتن ازمایشات الزامی می باشد درضمن ناشتابودن لازم نیست لطفا صبحانه میل کنید.

قابل توجه مادران باردار

ان دسته از مادران بارداری که در ازمایشات انها ازمایشGCTموجود می باشد لطفاصبحانه خود رادرساعت 7صبح میل نموده ودرساعت7:30صبح درازمایشگاه  حضورداشته باشند.

تبصره

جهت ازمایشات   GTT      مادر باردار حتما ناشتا بوده وراس ساعت 7:30درازمایشگاه حضور یابد.                                                  

 کارت بهداشت                          

جهت دریافت کارت بهداشت ابتدا به ساختمان چناران یک  واقع درمرکز بهداشت مراجعه کرده ازمسئول مربوطه(خانم حسینی)فرم مربوطه را دریافت نموده بعدبه صندوق مراجعه کرده سپس به نزد پزشک رفته ودراخربه ازمایشگاه مراجعه نمایید.

زمان پذیرش ازمایشات

زمان انجام ازمایشات هرروز از ساعت 7:30صبح الی ساعت

9:45صبح می باشد.