امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
  
                      
دکتراحمدرضـــا رجب پور
 
 
مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
 
RajabpourAr881[at]mums.ac.ir

 تلفن تماس : 05146126006
 
سوابق  اجرایی:
 
مسئول مرکز بهداشتی و درمانی گلمکان بمدت 19ماه خدمت طرح ولایحه

2-مسئول مرکزبهداشتی درمانی شهری چناران یک1392/06/31
خدمت در پزشک خانواده از مرداد1384باشروع طرح پزشک خانواده تا مهر 1392
 
3-معاونت بهداشتی وسرپرست مرکز بهداشت شهرستان چناران از تاریخ1392/07/01لغایت 1393/07/30
 
4-ازتاریخ 93/08/01تاکنون بعنوان مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چناران