امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
1- بيمه خدمات درماني
(كارمندي،روستايي،ساير اقشار و خويش فرما) 
 
2-بيمه تامين اجتماعي
 
3-بيمه كميته امداد امام خميني (ره)
 
4-بيمه نيروهاي مسلح
 
5-زندان مركزي چناران  
 
 
1 -بانك كشاورزي 
2-شركت نفت 
3-شركت گاز 
4-شركت آب و فاضلاب  
5-كلينيك سبحان 
6-بانك صادرات  
7-بيمه ايران 
8-شركت برق
 
                                                         
 

چگونگي بيمه شدن در بيمه ايرانيان:

تمام افرادي كه بيمه ندارند با در دست داشتن اصل كارت ملي و شناسنامه با مراجعه به بيمه خدمات درماني و پرداخت فيش مربوطه (حداكثر 574000 ريال براي هر نفر)‌ قادر به دريافت دفترچه بيمار براي خود و افراد خانواده اشان به مدت يكسال خواهند بود.