معرفی رابط آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

رابط آموزشی: یکی از کارکنان واحد برگزار کننده است که مسئولیت کلیه امور

 

اجرایی دوره را از سوی مدیریت واحد به شرح ذیل بر عهده دارد: 

"شرح وظایف رابطین آموزش"

 

         *  هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

 

    *  همکاری با مسئول واحد در تکمیل فرمهای نیازسنجی اموزشی و PDP    پرسنل

 

    *  نظارت بر آشنایی پرسنل جدید الورود با کارکنان بخش و مقررات داخلی

 

   *   برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی

 

*  هماهنگی با مدرس جهت حضور در کنفرانسهای درون بخشی

  

 *   اطلاع رسانی و گزارش بموقع  دوره ها به مسئولین مربوطه

 

*    اطلاع رسانی در مورد برنامه های آموزشی،کلاسها و کنفرانسهای ماهیانه به پرسنل سایر واحدها

*    حضور در دوره آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن

 

   *   شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن

 

*  ارسال اصلاحیه در ارتبا ط با هرگونه تغییرات در مکان و زمان دوره آموزشی وآزمون قبل از اجرای آن

 

*  ارسال ماهانه ی گزارش کنفرانسهای درون بخشی و.... به واحد آموزش

 

   *  پیگیری تکمیل چک لیست توجیهی پرسنل جدید الورود

  *   نظارت بر برنامه های آموزش به بیمار

 

 

 

 

 

 

واحد

 

واحد داخلی -جراحی

 

واحد زنان-اطفال

 

واحد CCU

 

واحد اورژانس

 

واحد دیالیز

 

واحد اتاق عمل

 

واحد      زایشگاه

  نام و نام                   

خانوادگی

 

صمدی

 

 

رضوی

 

اعتمادی

 

نیک مرام

 

ابوترابی

 

رامی

 

بهنام